Copyright/Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Denkpunt is van Rianne Levi gevestigd te Elspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91863295. Btw nummer NL004921645B27

Denkpunt richt zich op het faciliteren identiteitsgeoriënteerde psychotrauma therapie en bewustzijnscoaching. Iedereen die interesse heeft is welkom.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Denkpunt en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Bij de intake wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Denkpunt is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het faciliteren. Voor overleg met derden is altijd eerst toestemming gevraagd aan de klant of indien het een kind betreft aan de ouder/verzorger. Denkpunt streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Denkpunt dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Denkpunt kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Denkpunt geeft geen garanties over inzichten of veranderingen.

Sessies kunnen enkele uren tot weken tijd nodig hebben om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen van loskomende blokkades in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijn, jeuk, moeheid, kou, neerslachtigheid, trillen, boosheid, verdriet, hoofdpijn en/of emotioneel verwerkingsproces.

Denkpunt is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de inzichten m.b.t. het kind besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Betalingsvoorwaarden

De klant verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Denkpunt. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Denkpunt een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Denkpunt gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Denkpunt genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Denkpunt gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen/behandeling wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan appen of inspreken op de voicemail.